top of page

Honorarium Osteopathie

Het ereloon per osteopathisch consult bedraag €65.

Aangezien osteopathie niet is opgenomen onder de 'verplichte ziekteverzekering' van het RIZIV, wordt de terugbetaling georganiseerd via de 'bijkomende ziekteverzekering' van de mutualiteiten.

Enkel osteopaten erkend door de mutualiteiten komen in aanmerking voor deze terugbetaling.

Na iedere consultatie krijgt u een uniform attest osteopathie, dewelke u dient binnen te leveren bij uw ziekenfonds. Deze voorziet doorgaans een tussenkomst van €10 per consultatie, met een maximum van 5 consultaties per kalenderjaar.

Aanvullende verzekeringen (DKV, Medicalia, ...) voorzien in een hogere terugbetaling van osteopathische geneeskunde. Voor alle details kan u zich wenden tot uw verzekeraar.

bottom of page